Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Javorčík, A., Strachinis, I., Thanou, E., Kornilios, P., Avcı, A., Üzüm, N., Olgun, K., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Lymberakis, P., Nagy, Z.T., Jablonski, D. (2024). Phylogeography of Dolichophis Populations in the Aegean Region (Squamata: Colubridae) with Taxonomic Remarks. Diversity 16(3): 184. 

Altmanová, M., Doležálková-Kaštánková, M., Jablonski, D., Strachinis, I., Vergilov, V., Vacheva, E., Iannucci, A., Choleva, L., Ráb, P., Moravec, J. & Gvoždík. V. (2023). Karyotype stasis but species-specific repetitive DNA patterns in Anguis lizards (Squamata: Anguidae), in the evolutionary framework of Anguiformes. Zoological Journal of the Linnean Society XX: 1–17. 

Kalaentzis, K., Kazilas, C., Strachinis, I., Tzoras, E. & Lymberakis, P. (2023). Alien Freshwater Turtles in Greece: Citizen Science Reveals the Hydra-Headed Issue of the Pet Turtle Trade. Diversity 15: 691. 

Strachinis, I., Lymberakis, P. & Tzoras, E. (2023). Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) in Greece: an update on the species’ distribution, including new records. Ecologia Balkanica 15(1): 8-26. 

Strachinis, I. (2023). The Herpetofauna of the Peri-urban Forest Seich Sou (Kedrinos Lofos), Thessaloniki, Greece. Ecologia Balkanica, 15(1): 1-7. 

Strachinis I., Marschang R.E., Lymberakis P., Karagianni K.M. & Azmanis P. (2022): Infectious disease threats to amphibians in Greece: new localities positive for Batrachochytrium dendrobatidisDiseases of Aquatic Organisms 152: 127-138.  

Strachinis, I. (2022): First Insights on the Herpetofauna of Ammouliani Island, Chalkidiki, Greece. Ecologia Balkanica 14(2): 199-203 

Strachinis, I. (2021): First evidence on the occurrence of the Greek newt Lissotriton graecus and the Aesculapian snake Zamenis longissimus on Evia Island, Greece. Parnassiana Archives 9: 115-117. 

Strachinis, I. (2021): First record of a Pelophylax epeiroticus population (Anura: Ranidae) East of Pindos, far outside of its natural range. Parnassiana Archives 9: 111-113. 

Kazilas, C., Kalaentzis, K., Demetriou, J., Koutsoukos, E., Strachinis, I. & Andriopoulos, P. (2021): Utilization of citizen science data to monitor alien species: the box tree moth Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) invades natural vegetation in Greece. BioInvasions Records 10: 1032–1044.  

Jablonski, D., Sillero, N., Oskyrko, O., Bellati, A., Čeirāns, A., Cheylan, M., Cogălniceanu, D., Crnobrnja-Isailović, J., Crochet, P., Crottini, A., Doronin, I., Džukić, G., Geniez, P., Ilgaz, Ç., Iosif, R., Jandzik, D., Jelić, D., Litvinchuk, S., Ljubisavljević, K., Lymberakis, P., Mikulíček, P., Mizsei, E., Moravec, J., Najbar, B., Pabijan, M., Pupins, M., Sourrouille, P., Strachinis, I., Szabolcs, M., Thanou, E., Tzoras, E., Vergilov, V., Vörös, J. & Gvoždík, V. (2021): The distribution and biogeography of slow worms (Anguis, Squamata) across the Western Palearctic, with an emphasis on secondary contact zones. Amphibia-Reptilia 42: 519-530.4 

Strachinis, I. & Tsarouhas, N. (2021): First report of albino green toads Bufotes viridis in Greece. The Herpetological Bulletin 155: 44-45. 

Strachinis, I., Poulakakis, N., Karaiskou, N., Patronidis, P., Patramanis, I., Poursanidis, D., Jablonski, D. & Triantafyllidis, A. (2021): Phylogeography and systematics of Algyroides (Sauria: Lacertidae) of the Balkan Peninsula. Zoologica Scripta 50: 282-299.   

Dufresnes, C., Probonas, N.M. & Strachinis, I. (2021): A reassessment of the diversity of green toads (Bufotes) in the circum-Aegean region. Integrative Zoology 16: 420–428. 

Graham, A., Togridou, A., Strachinis, I., Place, A. & Wilkinson, J.W. (2020): The first record of green toads Bufotes sp. from the island of Ios, Cyclades, Greece, with notes on the distribution and conservation of green frogs Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) on Ios and Milos. The Captive & Field Herpetology Journal 4: 13-20. 

Strachinis, I., Peterekas, N. & Tzoras, E., (2020): Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) conquering the Greek mainland: Three new populations from Aetoloakarnania, Western Greece. Russian Journal of Herpetology 27(3): 175-178. 

Deimezis-Tsikoutas, A., Kapsalas, G., Antonopoulos, A., Strachinis, I. & Pafilis, P. (2020): Algyroides nigropunctatus (Squamata: lacertidae) in the city of Athens: An unexpected finding. Russian Journal of Herpetology 27(3): 172-174. 

Dufresnes, C., Strachinis, I., Tzoras, E., Livtinchuk, S.N. & Denoël, M. (2019): Call a spade a spade: taxonomy and distribution of Pelobates, with description of a new Balkan endemic. ZooKeys 859: 131–158. 

Dufresnes, C., Strachinis, I., Suriadna, N., Mykytynets, G., Cogălniceanu, D., Skekely, P., Vukov, T., Arntzen, J.W., Wielstra, B., Lymberakis, P., Geffen, E., Gafny, S., Kumlutas, Y., Ilgaz, C., Candan, K., Mizsei, E., Szabolcs, M., Savary, R., Kolenda, K., Smirnov, N., Geniez, P., Lukanov, S., Crottini, A., Crochet, P.A., Dubey, S., Perrin, N., Livtinchuk, S. & Denoël, M. (2019): Phylogeography of a cryptic speciation continuum in Eurasian spadefoot toads (Pelobates). Molecular Ecology 28: 3257–3270. 

Strachinis, I., Karagianni, K.M., Stanchev, M. & Stanchev, N. (2019): No one ever noticed: First report of Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) in Greece. Herpetology Notes 12: 53-56. 

Kalaentzis, K., Strachinis, I., Katsiyiannis, P., Oefinger, P. & Kazilas, C. (2018): New records and an updated list of the herpetofauna of Kastellorizo and the adjacent islet Psomi (Dodecanese, Greece). Herpetology Notes 11: 1009-1019. 

Strachinis, I. & Pafilis, P. (2018): First record of Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) from Athens, Greece. Herpetozoa 31 (1/2): 98-99. 

Kazilas, C., Kalaentzis, K. & Strachinis, I. (2018): A case of piebaldism in Anatolian Worm Lizard Blanus strauchi (Bedriaga, 1884) (Squamata: Blanidae) from Kastellorizo, Greece. Herpetology Notes 11: 527-529. 

Strachinis, I., Kalaentzis, K., Katsiyiannis, P. & Kazilas, C. (2018): First record of the Egyptian Fruit Bat (Rousettus aegyptiacus) from Kastellorizo island, Greece. Mammalia 82 (6). 

Spilani, L., Strachinis, I., Lampropoulos, A., Tsigas, P., Poulakakis, N. & Pafilis, P. (2018): Podarcis vaucheri (Sauria: Lacertidae) far away from home: a new invasive species in Greece. Amphibia-Reptilia 39 (3): 363-368. 

Kalaentzis, K., Kazilas, C. & Strachinis, I. (2018): Two cases of melanism in Ring-headed Dwarf Snake Eirenis modestus (Martin, 1838) (Serpentes: Colubridae) from Kastellorizo, Greece. Herpetology Notes 11: 175-178. 

Strachinis, I. & Artavanis, D. (2017): Additions to the known herpetofauna of the Island of Ithaki, Ionian Sea, Greece. Herpetozoa 30 (1/2): 64-66. 

Mizerakis, V. & Strachinis, I. (2017): New record of Tarentola mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) from Lesvos island, Greece. Herpetology Notes 10: 157-159. 

Azmanis, P., Strachinis, I., Lymberakis, P. & Marschang, R.E. (2016): First detection of the amphibian chytrid fungus (Batrachochytridium dendrobatidis) in free living anuran populations in Greece. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 64 (4): 253-258. 

Strachinis, I. & Roussos, S.A. (2016): Terrestrial herpetofauna of Limnos and Agios Efstratios (Northern Aegean, Greece), including new species records for Malpolon insignitus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827) and Pelobates syriacus Boettger, 1889. Herpetology Notes 9: 237-248. 

Strachinis, I., Kazilas, C., Karamaouna, F., Papanikolaou, N.E., Partsinevelos, G.K. & Milonas, P.G. (2015): First record of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in Greece. Hellenic Plant Protection Journal 8: 66-72. 

Roussos, S.A. & Strachinis, I. (2014): Geographical Distribution: New record of Mediodactylus kotschyi (Kotschy’s gecko) from Arki island, Greece. Herpetological Review 45(4): 660. 

Strachinis, I. & Wilson, M. (2014): New record of Typhlops vermicularis Merrem, 1820 from Symi island, Greece. Herpetology Notes 7: 9-10. 

Strachinis, I. & Lymberakis, P. (2013): New records of Hemorrhois nummifer (Reuss, 1834) from two Greek islands, Chios and Samothrace and consequent biogeographic implications. Herpetology Notes 6: 513-514. 

 

Συμμετοχή/Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

2023: Poulakakis, N., J. Foufopoulos, G. Benyr, I. Strachinis, E. Tzoras ,T. Asimakopoulos, D. Jablonski & P. Lymberakis (2023): Investigation of the evolutionary history of the wall lizard Podarcis erhardii (Sauria, Lacertidae) in Balkan Peninsula. Helecos 11, Patras, 4-7 October 2023. Program and Abstracts. Hellenic Ecological Society, Patras. 112 p.

2022: Szabolcs, M., E. Mizsei, B. Wenner, B. Bancsik, D. Cogalniceanu, R. Iosif, I. Strachinis, E. Tzoras, J. Speybroeck, Ç. Ilgaz, I. Burić, T. Malkócs, J. Vörös, S. Lengyel & D. Jablonski. The effects of the topography and climate fluctuations on the species and lineage richness of amphibians and reptiles living in the Balkan Peninsula. 217. In: Crnobrnja-Isailović, J., T. Vukov, T. Vučić & L. Tomović (Eds.). 2022. 21st European Congress of Herpetology, Belgrade, 5-9 September, 2022. Program & Book of Abstracts. S.E.H., Belgrade. 280 p.

2019: 

 1. Strachinis, I., Poulakakis, N., Karaiskou, N., Patronidis, P., Patramanis, I., Jablonski, D., Triantafyllidis, A.: Molecular Phylogeny of the two Algyroides species (Sauria: Lacertidae) in the Balkan Peninsula. 14th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (14th ICZEGAR), Thessaloniki, Greece (Poster).
 2. Mizsei, E., D. Jablonski, D. Cogӑlniceanu, R. Iosif, I. Strachinis, E. Tzoras, T. Sos, J. Speybroeck, C. Ilgaz, I. Burić, J. Vörös, S. Lengyel, Z. Végvári, M. Bán & M. Szabolcs. (2019): Balkan herps project: Spatial conservation priorities for the amphibians and reptiles in the Balkan Peninsula. 44 p. In: Ficetola, G. F., R. Sacchi, S. Scali, R. Manenti, A. Coladonato, A. Melotto, M. Falaschi, E. Razzetti, M. Mangiacotti, S. Canessa, A. Villa, C. Corti, I. van Riemsdijk, B. Wielstra, J. D. Ludwigs, G. Montinaro, J.Crnobrnja-Isailović, M. Denoël, A. Kaliontzopoulou, D. Cogalniceanu, J. Vörös, P. Lymberakis, M. Zuffi & M. Sannolo (Eds.) 2019. 20th European Congress of Herpetology, Milan, 2-6 September 2019. Program and Abstracts. S.E.H., Milano. 335 p.


2018:
Mizsei, E., Jablonski, D., Cogӑlniceanu, D., Iosif, R., Strachinis, I., Tzoras, E., Sos, T., Speybroeck, J., Ilgaz, Ç., Burić, I., Vörös, J., Lengyel, S., Végvári, Z., Bán, M., Szabolcs, M.: Spatial conservation priorities for the amphibians and reptiles in the Balkan Peninsula. 2nd Balkan Herpetological Symposium, Croatia (Poster and Presentation by E. Mizsei).

2016: Strachinis, I., Patronidis, P., Karaiskou, N., Poulakakis, N., Jablonski, D., Triantafyllidis, A.: Molecular Phylogeny of the two Algyroides species (Sauria: Lacertidae) in the Balkan Peninsula. 38th Annual Conference, Hellenic Society for Biological Sciences, 26-28 May 2016, Kavala, Greece (Poster and Presentation by I. Strachinis).

2015: Roussos, S.A., Crnobrnja-Isailović, J., Strachinis, I., Sassoè, M., Gross, B.A., Dimaki, M., Ettling, J., Densmore, L.D.: Recent observations of Montivipera xanthina on the Dodecanese islands with comments on species regional IUCN Red List status in Europe.13th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (13th ICZEGAR), Heraklion, Crete, Greece (Presentation by J. Crnobrnja-Isailović).

2015: Strachinis, I., Kazilas, C., Karamaouna, F., Papanikolaou, N.E., Partsinevelos, G.K., Milonas, P.G.: First record of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in Greece. 13th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (13th ICZEGAR), Heraklion, Crete, Greece (Poster).

 

Διαλέξεις/Παρουσιάσεις

2022:

 1. Ομιλητής στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Snakebite from International & European Perspectives”. Τίτλος παρουσίασης “The Snakebite Issue & the Venomous Snakes in Greece”. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 10 Δεκεμβρίου.
 2. Παρουσίαση με θέμα τα φίδια της Ελλάδας στην ανοιξιάτικη διαδικτυακή ημερίδα του ΣΕΑΜΕ (Σύνδεσμος Απεντομώσεων Μυοκτονιών Ελλάδος) και του ομίλου GPCA (Gulf Petrochemicals and Chemicals Association). 7 Μαίου.

2021: 

 1. Ομιλητής στο διεθνές webinar με θέμα “Venom & its Biological Roles” (Δηλητήριο και οι βιολογικοί του ρόλοι), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 4 Δεκεμβρίου.
 2. Webinar με θέμα την άγρια ελληνική φύση και τους πιθανούς κινδύνους κατά τη συλλογή απορριμμάτων για την εθελοντική ομάδα “Save Your Hood”. 29 Μαρτίου.
 3. Webinar με θέμα τα φίδια της Ελλάδας και πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηριώδους δήγματος για την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. 3 Μαρτίου.
 4. Webinar με θέμα τα φίδια της Ελλάδας και πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηριώδους δήγματος για την Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. 27 Φεβρουαρίου. 
 5. Webinar με θέμα τα φίδια της Ελλάδας και πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηριώδους δήγματος για την Πολιτική Προστασία Ολυμπιακού Χωριού Αχαρνών και την Εθελοντική Ομάδα Δήμου Θερμαικού – Πολιτική Προστασία. 17 Φεβρουαρίου.
 6. Webinar με θέμα την άγρια ελληνική φύση για την κοινότητα TravelFest. 3 Φεβρουαρίου.

 

2020: 

 1. Παρουσίαση με θέμα τα είδη φιδιών της Ελλάδας (αναγνώριση, χειρισμός, πρώτες βοήθειες) στο προσωπικό της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας, 25 Ιουλίου 2020.
 2. Webinar με θέμα τα φίδια της Ελλάδας (αναγνώριση, συμπεριφορά, πρώτες βοήθειες) στο προσωπικό της εταιρείας FRAPORT, 26 Νοεμβρίου 2020.

 

2019:  

 1. Παρουσίαση με θέμα τα είδη φιδιών της Ελλάδας και των κατάλληλων ενεργειών σε περίπτωση δηλητηριώδους δήγματος στο Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης (ΣΕΟ), 16 Ιανουαρίου 2019.

 

2018: 

 1. Ανοιχτή για το κοινό παρουσίαση με θέμα τα φίδια της Μακεδονίας και τις κατάλληλες ενέργειες σε περίπτωση δηλητηριώδους δήγματος, στις εγκαταστάσεις της ΒΙΟΜΕ, 12 Δεκεμβρίου 2019.
 2. Παρουσίαση με θέμα τα είδη φιδιών της Θεσσαλονίκης και των κατάλληλων ενεργειών σε περίπτωση δηλητηριώδους δήγματος στους πυροσβέστες και το προσωπικό της FRAPORT που εργάζονται στον αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». 29 Νοεμβρίου 2019.
 3. Σειρά 5 παρουσιάσεων σε σχολεία, πολίτες και πυροσβέστες της Χίου με θέμα τα ερπετά και τα αμφίβια της Χίου, για λογαριασμό της ΜΚΟ “Chios Nature”. Συνολικά 600 άνθρωποι ενημερώθηκαν. 22-27 Οκτωβρίου 2018.
 4. Παρουσίαση με θέμα την ερπετοπανίδα του νομού Θεσσαλονίκης τις κατάλληλες ενέργειες σε περίπτωση δηλητηριώδους δήγματος, για το Σύλλογο Βορείου Ελλάδας για άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες «Παιδικές Καρδιές». Συνολικά 200 άτομα ενημερώθηκαν. 27 Αυγούστου 2018.
 5. Παρουσίαση στο προσωπικό της Π.Υ. Κατερίνης με θέμα την αναγνώριση, το χειρισμό και την απομάκρυνση φιδιών από κατοικημένες περιοχές και κατάλληλες ενέργειες σε περίπτωση δηλητηριώδους δήγματος. 20 Ιουνίου 2018.

 

2017: 

 1. Παρουσίαση με θέμα τα φίδια της Ελλάδας σε παιδιά του παιδικού σταθμού «Σχολείο της Φύσης». Θεσσαλονίκη 26 Απριλίου 2017.

 

2013: 

 1. Παρουσίαση της ελληνικής ερπετοπανίδας στο σπηλαιολογικό σύλλογο «Πρωτέας», Θεσσαλονίκη 22 Μαΐου 2013.
 2. Παρουσίαση με θέμα τα ερπετά και αμφίβια του τόπου μας στην 3η τάξη Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. 5 Απριλίου 2013.

 

2012: 

 1. Παρουσίαση στο προσωπικό Π.Υ. Ρόδου με θέμα την αναγνώριση, το χειρισμό και την απομάκρυνση φιδιών από κατοικημένες περιοχές και κατάλληλες ενέργειες σε περίπτωση δηλητηριώδους δήγματος. 17 Απριλίου 2012.

 

2010 & 2011: 

 1. Δύο παρουσιάσεις στο προσωπικό Π.Υ. Κιλκίς με θέμα την αναγνώριση, το χειρισμό και την απομάκρυνση φιδιών από κατοικημένες περιοχές και κατάλληλες ενέργειες σε περίπτωση δηλητηριώδους δήγματος.

 

2010: 

 1. Παρουσίαση με θέμα την ερπετοπανίδα του Δέλτα Αξιού στο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. Μάιος 2010.